Адвокаттар алқасы

Жарияланған күні / Жаңартылған күні: 4 желтоқсан 2015 - 18:34Адвокаттар алқасын адвокаттық қызметпен айналысуға құқығы бар адамдар құрады. Адвокаттар алқасы жеке және заңды тұлғаларға бiлiктi заң көмегiн көрсету үшiн, адвокаттардың құқықтары мен заңды мүдделерiн бiлдiру және қорғау үшiн, осы Заңда белгiленген өзге де мiндеттердi орындау үшiн құрылатын адвокаттардың коммерциялық емес, кәсiби, өзiн-өзi басқаратын және өзiн-өзi қаржыландыратын ұйымы болып табылады. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында адвокаттардың бiр ғана алқасы құрылып, жұмыс iстеуге тиіс, ол басқа облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында өзінің құрылымдық бөлімшелерін (филиалдары мен өкілдіктерін) құруға құқылы емес. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астанан..

Читать полностью

Ел басы адвокатураның дамуы әлсіз екеніне назар аударды

Нұрсұлтан Назарбаев Жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәмиді қабылдады, деп хабарлайды "Ұлт ақпарат" Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.Кездесуде Мемлекет басшысына «100 нақты қадам» ұлт жоспары аясында сот реформасын іске асыру және сот төрелігін атқару жұмыстары жөнінде есеп берілді.Елбасы сот жүйесінің және бүкіл құқық қорғау саласының алдында тұрған жұмыстардың ауқымды екенін атап өтті.– Азаматтар сотқа сенім артып, көмек алу үшін жүгінгенде, шешім әділ болып, олардың құқықтары нақты қорғалғанда ғана заңның толық үстемдігі қамтамасыз етіледі. Қазір олай деуге әлі ерте, – деді Қазақстан Президенті.НАЗАРБАЕВ ЖОҒАРҒЫ СОТ ТӨРАҒАСЫ ҚАЙРАТ МӘМИДІ ҚАБЫЛДАДЫМемлекет басшысы сот процесінде жарыспалылықтың жоқтығына тоқталып, адвокатураның дамуы әлсіз екеніне назар аударды.– Сот жүйе..

Читать полностью

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АДВОКАТТАР АЛҚАСЫНАН ПРЕЗИДЕНТКЕ АШЫҚ ХАТ!

АШЫҚ ХАТҚұрметті Нұрсұлтан Әбішұлы!Сізге адвокаттық қоғамдастық атынан жүгінуге мәжбүр болып отырмыз.Бізді кәсіби қорғаушылар ретінде соттардың адамның негізгі құқықтары мен әділдік принциптері және соттылық заңдылығының бұзу фактілерінің жиі кездесуі алаңдаушылық туғызады.2017 жылдың 31 қаңтардағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» жолдауыңызда Сіз құқық үстемдігіне және баршаның заң алдында теңдігін қамтамасыз етуге бағытталған реформалар, жеке меншік құқығын қорғауды күшейтуге қатысты бүкіл заңнама ревизиясын жүргізуді басым бағыт ретінде белгіледіңіз.Адвокат ретінде, біз кез келген оң өзгерістерді тежеуге тырысатын құқық қолдану практикасын түбегейлі қайта қарау маңызды деп санаймыз.Өкінішке орай, алқабилер соты, тараптардың тең құқылығы және жарыспалығы, кі..

Читать полностью

Что делать водителям транспортных средств при ДТП?

Что делать водителям транспортных средств при дорожно транспортном происшествии?При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:1) немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь) в соответствии с требованиями ПДД РК, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;2) принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного сре..

Читать полностью

Как получить бесплатную консультацию у адвоката Астаны?

Как получить бесплатную консультацию у адвоката Астаны?Известно, что многие задаются вопросом как получить бесплатную консультацию адвоката в момент возникновения проблемной ситуации правового характера.В соответствии со статей 6 закона РК «Об адвокатской деятельности» имеется гарантированный государством объем бесплатной юридической помощи, случаи и основания которых установлены Законом Республики Казахстан «О гарантированной государством юридической помощи» и законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.Таким образом действующие нормы закона обязывают адвоката предоставлять бесплатную юридическую помощь только определенным категориям лиц, и только в случаях, и в поряд..

Читать полностью

Что делать если банк заблокировал карточный счет ?

Что делать если банк заблокировал карточный счет ?Практика показывает, что многие граждане на сегодняшний день имеют не погашенную задолженность по банковским займам, которые в итоге переходят в стадию проблемных правоотношений между банковскими организациями и должниками.В подобных случаях банки предпочитают применять наиболее эффективные методы принуждения должника по погашению суммы задолженности путем блокирования его карточки, то есть ограничения доступа владельца банковского счета к своей заработной плате. Далее происходит изъятие всей суммы заработной платы работника в пользу третьего лица, банка которому задолжал работник.В ходе обращения в банковские организации где обслуживается работник, ему объясняют, что все действия работников банка правомерны, они имеют право на безакцептное..

Читать полностью

Взыскание алиментов на детей

Взыскание алиментов на детейВ соответствии с действующим законодательством РК родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.В этой связи следует отметить, что законодательство РК, предоставляет родителям равные права и обязанности по воспитанию и содержанию своих детей.Уклонение одного из родителей от своих обязанностей, по содержанию своих несовершеннолетних детей и детей совершеннолетних но обучающихся в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего образования по очной форме обучения в возрасте до двадцати одного года, дает основание другому добросовестному родителю взыскать средства на содержание детей в судебно..

Читать полностью

Разрешение жилищных споров – в какой суд обращаться?

Разрешение жилищных споров в судебном порядке – в какой суд обращаться?(Извлечение из НП ВС РК от 16 июля 2007 г. № 5  «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛИЩЕ»)В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Конституции Республики Казахстан, статьей 191 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) и статьей 11 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» (далее - Закон), в частной собственности граждан, юридических лиц может находиться любое законно приобретенное жилище. Права собственников по владению, пользованию и распоряжению жилищем защищаются в судебном порядке способами, предусмотренными законодательными актами.В связи с тем, что нормами Конституции Республики Казахстан ограничение гражданских прав ч..

Читать полностью